Missitirmäň! Semalt hünärmeni SEO subutnamalarynyň 7 görnüşini paýlaşýar

SEO amaly henizem ýaş we ösýär. Tassyklaýjylar, SEO-nyň ähli ýagdaýlarda iň oňat işleýändigi baradaky jedele sebäp bolýan ylymdyr diýen pikiri öňe sürdüler. SEO görnüşine we görnüşine köp tehniki subutnamalar bar.

SEO ylym bolsa, ylym özüni nähili alyp barar? Ylym, haýsydyr bir gipotezany barlamazdan ozal synlamak we synag arkaly kesgitläp boljak düzgünleri tertipli ýerine ýetirýär diýen esasy çaklama esaslanýar. Şeýle hem bu düzgünleriň düýpgöter paradigma çalşyklary bolan ýagdaýynda-da gaty haýal üýtgeýändigi çak edilýär. SEO dünýäsi gurluşly we tertipli, ýöne SEO üçin düzgünler ýa-da algoritmler her gün diýen ýaly üýtgeýär. Bu ýerde synlamaga bil baglamak üçin edilen islendik synanyşyk, tutuş bir senenama ýylynda ýerine ýetirilmese takyk netijeleri bermez.

“Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý, SEO subutnamalarynyň 7 görnüşini we SEO-ny kämillik ýaşyna ýetmek üçin ulanylyşyny öwrenýär:

1. Pygamberlik subutnamalary

Bu, SEO-a bil baglaýan algoritmleri ýa-da kodlary ýazýan hünärmenlerden gelýär. Girişleri hakykat ýaly üýtgeşik we bibliýa pygamberleri ýaly SEO dagynyň üstünde oturýarlar. Şol sebäpden, SEO kodlaryny özümiz üýtgedip bilmeýändigimiz üçin, olaryň takyk jümlelerini ýaraşdyrmak ukybymyz bolmaly. Pes tarapdan, pygamberlik subutnamalarynda gyzyklanma ýok we käwagt syrly bolup görünýär.

2. Anekdotal subutnamalar

Bu şahsy ulanyjy tejribesiniň subutnamasydyr. Allhli ylymlar synlamak bilen başlaýar we SEO web sahypalaryna girizilen üýtgeşmeleri ugrukdyrýar we reýtinge täsirini seljerýär. Bu subutnamalar köp, şonuň üçin SEO-da islendik ylmy gözlegiň başlangyç nokady hökmünde ýygnamak aňsat. Tarap tarapynda, ulanyjy tejribeleri bir adamdan beýlekisine ikitaraplaýyn bolup biler, şonuň üçin bir tejribe tutuş wakany aýdyp bilmez.

3. Wildabany synag

Allhli ylymlar eksperimental. SEO-da, "sözbaşy belligine açar sözler goşmak reýtingi gowulandyrar", gipotezalary barlamak we netijesini ölçemek üçin web sahypalarynda üýtgeşmeler girizýäris. Bir gipotezany emele getirmek we synagdan geçirmek, şeýlelik bilen prosesi tassyklaýan faktorlaryň sebäbini kesgitleýär. Bar bolan SEO infrastrukturasyna zyýan ýetirmezlik üçin synag henizem gözegçilikde saklanmalydyr.

4. Gözegçilik edilýän synag

Bu sazlamada birnäçe domen atlary hasaba alyndy we ýerden gurlan täze web sahypalary. Ativea-da bolmasa, saýtlar belli bir nokada çenli gurulýar, şondan soň her bir saýt öz üýtgeşmelerini hödürleýär. Bu çemeleşme, beýleki funksiýalara zyýan bermezden synaglaryň gözegçiligini kepillendirýär. Muňa garamazdan, bu gurşawda döredilen saýtlar hakyky SEO gurşawynyň çylşyrymlylygyny ýa-da hakykatlaryny görkezip bilmez.

5. Ikinji el subutnamalary

Bu eşidilýän ýaly, ýöne hakykatda ähli tejribeler we synaglar kanuny subutnamalar üçin geçmişde geçirildi. SEO-daky käbir faktlary hemişe synaglary gaýtalamak bilen tassyklamaly däl. Şeýle ýagdaýlarda subutnamalar ylmy ösüşiň ygtybarly netijelerini görkezýär.

6. Korrelýasiýa subutnamalary

Uly maglumatlar toplumynda üýtgeýjileri ýa-da synaglary aýyrmak kyn. Munuň ýerine maglumat toplumlarynyň arasynda baglanyşyk gözleýärsiňiz. Bu, esasanam köp üýtgeýjiniň şol bir netijä täsir edýän ýerinde matematiki gatnaşyklary açmaga kömek edýär. Şeýle-de bolsa, korrelýasiýa sebäbini kepillendirip bilmez.

7. Uly göwrümli simulýasiýa

Gipotezany giň gerimde barlamak üçin döredilen SEO äleminiň modelleri. Bu modelleri barlamak, modelleriň gowulaşmagyna alyp barýan düşnükli netijeleri berýär. Bu ýerde gözegçilik etmek, laboratoriýa SEO görnüşi bolany üçin mümkindir. Şeýle-de bolsa, simulýasiýanyň netijeleri diňe ulanylýan model ýaly gowy.